Przejdź do komentarzy

XXIX Spotkanie PoFoS

XXIX Spotkanie PoFoS
fot. Barbara Śliwińska

Dnia 31 stycznia 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego (UMWP) odbyło się XXIX spotkanie Pomorskiego Forum Samorządowego ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia (PoFoS).

W spotkaniu udział wzięli: Agnieszka Kapała-Sokalska – Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego, Tadeusz Jędrzejczyk – Dyrektor Departamentu Zdrowia UMWP, zaproszeni wykładowcy: Arkadiusz Bobowski – p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. Prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku, Małgorzata Grodziewicz – Dyrektor ds. medycznych Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (POW NFZ), Agnieszka Stecz – Departament Zdrowia UMWP, a także członkowie PoFoS oraz przedstawiciele szpitali dla których Samorząd Województwa Pomorskiego jest podmiotem tworzącym. Tematem posiedzenia była: Realizacja działań samorządów terytorialnych w obszarze zdrowia psychicznego.

Spotkanie otworzyła pani Agnieszka Kapała - Sokalska która powitała zaproszonych gości.

Jako pierwsza wystąpiła pani Agnieszka Stecz z prezentacją dotyczącą rozpoczynających się od 3 lutego br. konsultacji projektu „Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego". Pomorski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, przygotowano zgodnie z zapisami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 (NPOZP), jest strategią działań Samorządu Województwa Pomorskiego mającą na celu zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej, wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i wsparcia. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022 określa zadania dla poszczególnych podmiotów realizujących Program, w tym dla samorządów województw oraz samorządów powiatów. W przypadku zadań przypisanych samorządom województw wskazano również istotną rolę współpracy z samorządami powiatów, przede wszystkim w zakresie rozwoju zasobów ochrony zdrowia psychicznego na terenie danego województwa. Wypracowane w ramach Programu wytyczne i modelowe rozwiązania powinny zostać uwzględnione w obecnej perspektywie oraz powinny stanowić podstawę do opracowywania kolejnych dokumentów strategicznych np. Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego czy też wytycznych dotyczących przyszłego budżetu unijnego na lata 2021-2027. Główna cześć dyskusji została poświęcona roli przypisanej starostwom powiatowym, przede wszystkim roli związanej z utworzeniem Centrów Zdrowia Psychicznego (CZP) zgodnie z zasadami organizacyjnymi zawartymi w rozdziale 4 NPOZP. Dyrektor Departamentu Zdrowia Tadeusz Jędrzejczyk wskazał uwarunkowania tworzenia CZP wraz z wstępnymi propozycjami ich umiejscowienia w przyszłości.

Prezentacja dostępna tutaj.

Druga część spotkania poświęcona była założeniom reformy ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prezentację z głównymi założeniami przedstawił pan Arkadiusz Bobowski, p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku. Jednym z podstawowych założeń reformy jest budowa sieci ośrodków, w których nie pracowaliby lekarze, ale psycholodzy, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi. Są to Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, nazywane I stopniem referencyjnym. Co ważne, pacjenci będą mogli skorzystać z oferty tych ośrodków bez skierowania lekarskiego. Poza ośrodkami I poziomu, działać będą także ośrodki II poziomu (Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży), gdzie pracować będzie lekarz psychiatra, a pacjenci wymagający bardziej intensywnej opieki będą mogli skorzystać ze świadczeń w ramach oddziału dziennego. Jeden taki ośrodek obejmowałby wsparciem kilka sąsiadujących ze sobą powiatów. Na najwyższym, III poziomie referencyjności funkcjonować będą Ośrodki wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej. W takich ośrodkach pomoc znajdą pacjenci wymagający specjalistycznej pomocy, w tym w szczególności osoby w stanie zagrożenia życia i zdrowia, przyjmowani w trybie nagłym. W ośrodkach tych będą się także kształcili przyszli lekarze psychiatrzy i inni specjaliści systemu.

Prezentacja dostępna tutaj.

W ostatniej części spotkania, w którym dodatkowo uczestniczyli przedstawiciele podmiotów leczniczych, pani Małgorzata Grodziewicz zastępca Dyrektora ds. medycznych Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, omówiła założenia konkursu Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Konkurs będzie dotyczył utworzenia sieci poradni psychologiczno-psychoterapeutycznych. Na terenie województwa pomorskiego docelowo ma powstać około 30 poradni, finansowanych ryczałtowo – ponad 500 tys. zł na poradnię. Poradnia musi zatrudniać 4 specjalistów zatrudnionych na etacie (jeden etat nie jest jednoznaczny z jedną osobą): jeden psycholog, dwóch psychoterapeutów i terapeuta środowiskowy. W rozporządzeniu dotyczącym świadczeń z zakresu psychiatrii zapisano obowiązek podpisywania przez pacjentów sesji psychoterapii. W tym samym dokumencie założono także, że czteroosobowy zespół będzie świadczył 412 usług-świadczeń. Zaproszeni goście wskazali, że problemem będą braki kadrowe oraz bardzo krótki czas na złożenie ofert tj. 14 dni, pamiętając o wcześniejszej konieczności zarejestrowania odpowiedniej komórki w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Medyczną – kod 1791. Konkurs będzie podzielony terytorialnie tj. na obszarze poszczególnych powiatów będzie wskazana proponowana liczba poradni. Przewiduje się 6 umów w Gdańsku, 3 umowy w Gdyni, po 2 umowy w powiecie tczewskim, kartuskim, starogardzkim i wejherowskim, w pozostałych powiatach po 1 umowie. Podpisanie umów ma nastąpić w kwietniu br.

view szablon artykułuUżywamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Akceptuj