Przejdź do komentarzy

XXV spotkanie PoFoS

na sali Herbowej siedzący ludzie
XXV spotkanie POFOS Fot. Dorota Kulka

Dnia 3 października 2018 roku odbyło się XXV spotkanie Pomorskiego Forum Samorządowego ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia.

W spotkaniu wzięli udział: Hanna Zych-Cisoń, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego, zaproszeni wykładowcy: Anna Ziębińska, przedstawiciel AOTMiT, Małgorzata Kondek, Marek Białonoga, przedstawiciele  Copernicus sp. z o. o., Małgorzata Sochocka – Bykowska,  konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii, przedstawiciele podmiotów leczniczych oraz przedstawiciele powiatów  woj. pomorskiego odpowiedzialni  za profilaktykę i politykę zdrowotną.

Posiedzenie  poświęcone było tematowi: Monitoring, ewaluacja i promocja programów polityki zdrowotnej.

Spotkanie otworzyła pani Hanna Zych-Cisoń,  która powitała zaproszonych gości.

Jako pierwsza wystąpiła Pani Anna Ziębińska z prezentacją „Monitoring i ewaluacja programów polityki zdrowotnej z perspektywy AOTMiT".  Zaczęto od przedstawienia kilku informacji statystycznych.  W latach 2009 – 2018 do AOTMiT wpłynęło 2446 projektów programów polityki zdrowotnej,  z czego 1350 uzyskało ocenę pozytywną, a 48 to projekty Ministra Zdrowia. Najczęściej dotyczyły szczepień (grypa, HPV, pneumokoki), chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, wad postawy i próchnicy u dzieci oraz otyłości i zdrowego stylu życia. Z województwa pomorskiego w tym samym okresie do oceny wpłynęło łącznie 138 projektów, w 2018 roku było ich 5, z czego dwa dotyczyły zapłodnienia invitro,  następne szczepień przeciwko grypie, pneumokokom i próchnicy u dzieci. Prelegentka zaprezentowała nowe zadania AOTMiT wynikające z nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Do najważniejszych należy możliwość wydawania przez Agencję rekomendacji dotyczących problemów zdrowotnych. Rekomendacja taka zawierać będzie opis problemu zdrowotnego, rekomendowane działania, technologie medyczne, populację docelową, dowody naukowe oraz wskaźniki służące do monitorowania i ewaluacji. Co najważniejsze program polityki zdrowotnej stworzony w oparciu o rekomendacje, nie będzie potrzebował już opinii Agencji. W chwili obecnej w AOTMiT trwają prace nad rekomendacją dotyczącą osteoporozy. Zakończenie realizacji programu wymaga złożenia w Agencji raportu końcowego. Jego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Rozporządzenie to określa także wzór projektu programu polityki zdrowotnej wraz z jego elementami takimi jak monitorowanie i ewaluacja. Monitorowanie powinno odbywać się na bieżąco a polega np. na ocenie zgłaszalności (liczba osób zgłoszonych, zakwalifikowanych do programu) oraz ocenie udzielonych świadczeń (ankieta satysfakcji).Ewaluacja wymagana jest po zakończeniu realizacji a polega na porównaniu stanu sprzed i po programie w oparciu o mierniki efektywności zgodne z celem programu.  Najczęstsze błędy związane z zasadami monitorowania i ewaluacją, występujące w przesyłanych do AOTMiT projektach, prelegentka omówiła na przykładzie programu z województwa pomorskiego dotyczącego szczepień przeciwko pneumokokom. Wskazała także sposoby ich poprawy.

Kolejna prezentacja Pani Małgorzaty Kondek i Pana Marka Białonoga dotyczyła tematu „Wsparcia programów profilaktycznych - wczesnego wykrywania chorób nowotworowych".  Przedstawiciele  Copernicus Sp. z o. o. opowiedzieli jak skutecznie i nieszablonowo zachęcać ludzi do badań profilaktycznych takich jak cytologia i kolonoskopia. Projekt jaki realizuje Copernicus Sp. z o. o. ma dążyć do tego by przez trzy lata trwania projektu skutecznie kreować świadomość mieszkańców województwa pomorskiego, zwiększając ich wiedzę na temat profilaktyki i zachęcając ich do badań. W swojej działalności oprócz standardowych i znanych form promocji (call center, audycje reklamowe, bilbordy) wykorzystują też metody innowacyjne na przykład  infobudki oraz spektakularny wideomaping.

Następne wystąpienie Pani Małgorzaty Sochockiej – Bykowskiej dotyczyło Projektu zwiększenia wykrywalności i profilaktyki reumatoidalnego zapalenia stawów  osób zamieszkałych w województwie pomorskim, zachodniopomorskim oraz warmińsko-mazurskim, które znajdują się w wieku produkcyjnym i zaliczają się do grupy podwyższonego ryzyka realizowanego przez PCR w Sopocie. Program ten w naszym województwie realizuje także Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o. o. Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS, gościec, dawna nazwa: gościec przewlekle postępujący) jest przewlekłą chorobą zapalną atakującą stawy. U większości chorych RZS rozwija się podstępnie. Może minąć kilka tygodni, a nawet miesięcy, zanim dolegliwości staną się na tyle dokuczliwe, że skłonią do szukania pomocy lekarskiej. Szybkie rozpoznanie decyduje o skuteczności leczenia, a jeśli rozpocznie się ono odpowiednio wcześnie istnieje nawet szansa na trwałe wycofanie się choroby. W czasie trwania projektu (od 2017 r.) u połowy skierowanych przez lekarzy POZ do PCR w Sopocie pacjentów rozpoznano RZS. Jako jedną z głównych trudności w realizacji projektu prelegentka wskazała niechęć lekarzy POZ do udziału w projekcie i w szkoleniach. Pomimo napotykanych trudności realizatorzy projektu liczą na osiągnięcie zamierzonych celów.

Zapraszamy na następne spotkanie PoFoS  - 12.12.2018 r.

view szablon artykułuUżywamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Akceptuj