Zum Inhalt wechseln

Protokół z XI spotkania Zespołu ds. AIDS

W dniu 2 lipca 2019 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) w Gdyni odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Zespół HIV/AIDS) na terenie województwa pomorskiego

Głównym tematem spotkania było funkcjonowanie punktów konsultacyjno-diagnostycznych na terenie województwa pomorskiego.

Pan Jacek Sękiewicz, Przewodniczący Zespołu, powitał zgromadzonych członków Zespołu HIV/AIDS oraz zaproszonych gości, a także podziękował Pani Mirosławie Jezior – Dyrektor MOPS w Gdyni za organizację spotkania. Ponadto, przedstawił nowo powołanych członków Zespołu – Panią Małgorzatę Kowalewską z Gdyńskiego Centrum Zdrowia (GCZ) oraz Panią Justynę Narloch z Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (DZ UMWP). Oprócz stałych członków Zespołu, w spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele gdyńskich instytucji, tj. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (PSSE), MOPS oraz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, a także przedstawiciele Fundacji Pomorski Dom Nadziei.

Pani Mirosława Jezior przybliżyła uczestnikom szeroką działalność MOPS w Gdyni, która obejmuje m.in. inicjatywy z zakresu przeciwdziałania przemocy, walki z bezdomnością, profilaktyki uzależnień oraz najnowszy projekt dot. profilaktyki samobójstw (we współpracy z GCZ).

Następnie Pani Małgorzata Paliwoda z Fundacji Pomorski Dom Nadziei, przedstawiła sprawozdanie z prac nad utworzeniem Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) w Gdyni, który od niedawna funkcjonuje przy ul. ul. Huzarskiej 1, obok Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni (budynek 28, pokój 308) i dyżuruje raz w tygodniu, w środy w godz. 16.00 - 20.00 (rejestracja do godz. 19.30). Projekt sfinansowany został w ramach grantu Positive Action ViiV Healthcare. PKD w Gdyni oprócz realizacji badań w kierunku obecności zakażenia HIV (przy pomocy tzw. szybkich testów lub testów z krwi pełnej) prowadzi również działania edukacyjne. Pobranie materiału do badań każdorazowo poprzedzone jest rozmową z doradcą, który edukuje pacjenta m.in. w zakresie profilaktyki ryzykownych zachowań seksualnych, a także wyjaśnia sposób, w jaki przeprowadzone zostanie samo badanie. Ponadto, mimo iż samo badanie jest całkowicie anonimowe, Fundacja weryfikuje, czy osoby z wynikiem pozytywnym zgłaszają się na terapię antyretrowirusową. Uzyskane wyniki wykorzystywane są również w celach statystycznych, do monitorowania w jakich grupach zakażenia występują najczęściej.

Przedstawicielka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Pani Aneta Bardoń – Błaszkowska wskazała na znaczny wzrost liczby osób zakażonych w porównaniu z rokiem poprzednim.

Pani Małgorzata Paliwoda poruszyła temat imigrantów zarobkowych z Ukrainy, którzy również korzystają z anonimowych badań w PKD. Zwróciła uwagę na fakt, iż ok. 25% zgłaszających się na badania, to osoby, które leczyły się w swoim kraju pochodzenia, ale ze względu na wyjazd do Polski przerwały leczenie i potrzebują wyniku badania Western blot, aby przedstawić go w szpitalu. Dr hab. med. Tomasz Smiatacz, Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zaznaczył, że osoby przerywające leczenie antyretrowirusowe po upływie kilku tygodni wracają do stanu sprzed podjęcia leczenia. Wskazał również, że problem migrantów z dostępem do przypisanych leków prowadzi do zwiększenia zachorowalności na AIDS.

Przedstawicielka GCZ, Pani Anna Melki zapytała czy osoby narażone na zakażenie HIV w czasie wykonywania czynności służbowych (personel medyczny, policja, strażacy itd.) mogą liczyć na zwrot kosztów leczenia przez pracodawcę. W odpowiedzi Pan Krzysztof Supłatowicz – przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji potwierdził, że w przypadku Policji tego rodzaju koszty są zwracane przez pracodawcę. Dr Smiatacz zaznaczył, że ponoszenie kosztów profilaktycznego leczenia poekspozycyjnego ze styczności z HIV, do której doszło w wyniku wypadku w trakcie wykonywania czynności zawodowych, jest obowiązkiem pracodawcy wynikającym z art. 41 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Pani Anna Melki zwróciła uwagę na problem, jakim jest brak świadomości pracowników w tym zakresie. Wskazała, że często boją się oni mówić przełożonym o incydentach, w wyniku których mogło dojść do zakażenia.

Pan Jacek Sękiewicz zapytał zebranych o podejmowane działania z zakresu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania HIV i Zwalczania AIDS. Przedstawicielki PSSE w Gdyni, Pani Małgorzata Kaszuba i Pani Katarzyna Laskowska opowiedziały o organizowanych w okolicach 1 grudnia przez PSSE obchodach Europejskiego Tygodnia Testowania, które cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Co roku przebadanych w kierunku zakażenia HIV zostaje 200-400 osób.

Uczestnicy spotkania zwrócili również uwagę na wyzwanie, jakim jest dotarcie do osób, które nie wiedzą, że są w grupie zwiększonego ryzyka zakażenia. Do takiej grupy należą np. kobiety, które stosują antykoncepcję hormonalną (bez zastosowania prezerwatywy) lub są przekonane, że ze względu na wiek nie mogą zajść w ciążę, w związku z czym całkowicie rezygnują ze stosowania środków antykoncepcyjnych.

Pani Aneta Bardoń – Błaszkowska przypomniała, że dodatnie wyniki badań w kierunku zakażenia HIV odnotowuje się głównie wśród mężczyzn i zapytała, jak kształtują się statystyki w zakresie poddawania się badaniom. Pani Małgorzata Paliwoda w odpowiedzi wskazała, że kobiety poddają się badaniom równie często co mężczyźni, jednak wyniki dodatnie rzeczywiście występują częściej u mężczyzn.

Kolejnym punktem spotkania było sprawozdanie z prac nad kontynuacją działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Słupsku. Pan Maciej Laszkiewicz (Zastępca Dyrektora DZ UMWP) przybliżył uczestnikom spotkania obecną sytuację w tym zakresie wskazując, że Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Słupsku (PTOZ o/t w Słupsku) w maju br. zwróciła się do DZ z prośbą o rozwiązanie umowy dotacyjnej na prowadzenie PKD w Słupsku. Powodem takiej decyzji były problemy kadrowe i brak możliwości zapewnienia obsługi finansowo-księgowej zadania. W związku z zaistniałą sytuacją umowa została rozwiązana, a niewykorzystane środki wróciły do budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego. Na przełomie lipca i sierpnia planowane jest przeprowadzenie kolejnego konkursu. Pan Jacek Sękiewicz zapewnił, że obecnie prowadzi rozmowy z dwoma podmiotami, które mogłyby podjąć się realizacji wspomnianego zadania publicznego, a ostateczne decyzje w tym zakresie zapaść mają w ciągu miesiąca. Pani Mirosława Jezior zapytała czy do konkursu przystępować mogą wyłącznie organizacje pozarządowe. Pani Małgorzata Kowalewska w odpowiedzi wskazała, że konkurs ofert na prowadzenie PKD w Słupsku przeprowadzany jest na podstawie Ustawy o zdrowiu publicznym, a nie na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z czym katalog potencjalnych realizatorów nie jest ograniczony wyłącznie do NGO. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018 r., poz.1492 z późn. zm.) w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego mogą uczestniczyć podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego (określonymi w art. 2 Ustawy), w tym organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).

Następnie Pan Donat Kuczewski z Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „Plus" Eko „Szkoła Życia" w Wandzinie opowiedział o bieżącej działalności Ośrodka. Wskazał, że obecnie oddział dla chorych na AIDS jest pełen, a w Ośrodku przebywa 60 pełnoobjawowych pacjentów. Zwrócił również uwagę na fakt iż od 10 lat brak jest wsparcia na profilaktykę zakażeń ze strony Krajowego Centrum ds. HIV/AIDS.

Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie z obchodów Światowego Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS. Pan Adam Hęćko przybliżył uczestnikom historię obchodów, które tradycyjnie organizowane są w trzecią niedzielę maja. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, obchody rozpoczęto uroczystą Mszą św. w kościele pw. św. Jana na gdańskiej starówce, a następnie wolontariusze rozdali ok. 300 czerwonych baloników wypełnionych helem (symbolizujących zmarłych na AIDS), które zostały wspólnie wypuszczone w niebo.

Na koniec spotkania, Przewodniczący Jacek Sękiewicz zapytał uczestników o wolne wnioski. Pan Donat Kuczewski zgłosił rezygnację w uczestnictwa w Zespole. Wskazano również, że Pani Małgorzata Pobłocka uczestnicząca w pracach Zespołu z ramienia Prezydenta Miasta Sopotu przechodzi na emeryturę. Zgłaszający zostali poproszeni o przesłanie oficjalnej informacji w tej sprawie do DZ UMWP.

Następne spotkanie Zespołu zaplanowano na dzień 8 października br.

Więcej informacji nt. spotkania na stronie internetowej MOPS w Gdyni: http://www.mopsgdynia.pl/2464-nowy-punkt-konsultacyjno-diagnostyczny-w-gdyni

view szablon artykułuWe use cookies to help give you the best experience on our website. By continuing without changing your cookie settings, we assume you agree to this.
Accept