Zum Inhalt wechseln

XXIX Spotkanie PoFoS

XXIX Spotkanie PoFoS
fot. Barbara Śliwińska

Dnia 31 stycznia 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego (UMWP) odbyło się XXIX spotkanie Pomorskiego Forum Samorządowego ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia (PoFoS).

W spotkaniu udział wzięli: Agnieszka Kapała-Sokalska – Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego, Tadeusz Jędrzejczyk – Dyrektor Departamentu Zdrowia UMWP, zaproszeni wykładowcy: Arkadiusz Bobowski – p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. Prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku, Małgorzata Grodziewicz – Dyrektor ds. medycznych Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (POW NFZ), Agnieszka Stecz – Departament Zdrowia UMWP, a także członkowie PoFoS oraz przedstawiciele szpitali dla których Samorząd Województwa Pomorskiego jest podmiotem tworzącym. Tematem posiedzenia była: Realizacja działań samorządów terytorialnych w obszarze zdrowia psychicznego.

Spotkanie otworzyła pani Agnieszka Kapała - Sokalska która powitała zaproszonych gości.

Jako pierwsza wystąpiła pani Agnieszka Stecz z prezentacją dotyczącą rozpoczynających się od 3 lutego br. konsultacji projektu „Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego". Pomorski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, przygotowano zgodnie z zapisami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 (NPOZP), jest strategią działań Samorządu Województwa Pomorskiego mającą na celu zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej, wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i wsparcia. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022 określa zadania dla poszczególnych podmiotów realizujących Program, w tym dla samorządów województw oraz samorządów powiatów. W przypadku zadań przypisanych samorządom województw wskazano również istotną rolę współpracy z samorządami powiatów, przede wszystkim w zakresie rozwoju zasobów ochrony zdrowia psychicznego na terenie danego województwa. Wypracowane w ramach Programu wytyczne i modelowe rozwiązania powinny zostać uwzględnione w obecnej perspektywie oraz powinny stanowić podstawę do opracowywania kolejnych dokumentów strategicznych np. Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego czy też wytycznych dotyczących przyszłego budżetu unijnego na lata 2021-2027. Główna cześć dyskusji została poświęcona roli przypisanej starostwom powiatowym, przede wszystkim roli związanej z utworzeniem Centrów Zdrowia Psychicznego (CZP) zgodnie z zasadami organizacyjnymi zawartymi w rozdziale 4 NPOZP. Dyrektor Departamentu Zdrowia Tadeusz Jędrzejczyk wskazał uwarunkowania tworzenia CZP wraz z wstępnymi propozycjami ich umiejscowienia w przyszłości.

Prezentacja dostępna tutaj.

Druga część spotkania poświęcona była założeniom reformy ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prezentację z głównymi założeniami przedstawił pan Arkadiusz Bobowski, p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku. Jednym z podstawowych założeń reformy jest budowa sieci ośrodków, w których nie pracowaliby lekarze, ale psycholodzy, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi. Są to Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, nazywane I stopniem referencyjnym. Co ważne, pacjenci będą mogli skorzystać z oferty tych ośrodków bez skierowania lekarskiego. Poza ośrodkami I poziomu, działać będą także ośrodki II poziomu (Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży), gdzie pracować będzie lekarz psychiatra, a pacjenci wymagający bardziej intensywnej opieki będą mogli skorzystać ze świadczeń w ramach oddziału dziennego. Jeden taki ośrodek obejmowałby wsparciem kilka sąsiadujących ze sobą powiatów. Na najwyższym, III poziomie referencyjności funkcjonować będą Ośrodki wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej. W takich ośrodkach pomoc znajdą pacjenci wymagający specjalistycznej pomocy, w tym w szczególności osoby w stanie zagrożenia życia i zdrowia, przyjmowani w trybie nagłym. W ośrodkach tych będą się także kształcili przyszli lekarze psychiatrzy i inni specjaliści systemu.

Prezentacja dostępna tutaj.

W ostatniej części spotkania, w którym dodatkowo uczestniczyli przedstawiciele podmiotów leczniczych, pani Małgorzata Grodziewicz zastępca Dyrektora ds. medycznych Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, omówiła założenia konkursu Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Konkurs będzie dotyczył utworzenia sieci poradni psychologiczno-psychoterapeutycznych. Na terenie województwa pomorskiego docelowo ma powstać około 30 poradni, finansowanych ryczałtowo – ponad 500 tys. zł na poradnię. Poradnia musi zatrudniać 4 specjalistów zatrudnionych na etacie (jeden etat nie jest jednoznaczny z jedną osobą): jeden psycholog, dwóch psychoterapeutów i terapeuta środowiskowy. W rozporządzeniu dotyczącym świadczeń z zakresu psychiatrii zapisano obowiązek podpisywania przez pacjentów sesji psychoterapii. W tym samym dokumencie założono także, że czteroosobowy zespół będzie świadczył 412 usług-świadczeń. Zaproszeni goście wskazali, że problemem będą braki kadrowe oraz bardzo krótki czas na złożenie ofert tj. 14 dni, pamiętając o wcześniejszej konieczności zarejestrowania odpowiedniej komórki w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Medyczną – kod 1791. Konkurs będzie podzielony terytorialnie tj. na obszarze poszczególnych powiatów będzie wskazana proponowana liczba poradni. Przewiduje się 6 umów w Gdańsku, 3 umowy w Gdyni, po 2 umowy w powiecie tczewskim, kartuskim, starogardzkim i wejherowskim, w pozostałych powiatach po 1 umowie. Podpisanie umów ma nastąpić w kwietniu br.

view szablon artykułuWe use cookies to help give you the best experience on our website. By continuing without changing your cookie settings, we assume you agree to this.
Accept