Zum Inhalt wechseln

XXX Spotkanie PoFoS

Dnia 21 maja 2020 r. odbyło się XXX zdalne spotkanie Pomorskiego Forum Samorządowego ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia (PoFoS).

W spotkaniu udział wzięli: Dyrektorzy Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (UMWP): Tadeusz Jędrzejczyk – Dyrektor Departamentu Zdrowia, Adam Mikołajczyk – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Katarzyna Weremko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, a także 16 przedstawicieli starostw zrzeszonych w ramach PoFoS.

Posiedzenie poświęcone było omówieniu projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (SRWP 2030).

Koordynator Strategii, pan Adam Mikołajczyk, przybliżył uczestnikom spotkania podstawowe założenia zawarte w projekcie, przedstawiając obecny stan prac oraz omówił strukturę dokumentu, jego cel główny i cele strategiczne i operacyjne. Zachęcił również przedstawicieli samorządów do zgłaszania pisemnych uwag, zaznaczając, że powinny one uwzględniać nie tylko wskazanie problemów i kwestii wymagających poprawy, ale przede wszystkim propozycje zmian bądź usprawnień w danym obszarze.

Następnie dyrektorzy departamentów merytorycznych odpowiedzialnych za politykę społeczną i zdrowie – pani Katarzyna Weremko i pan Tadeusz Jędrzejczyk, omówili ukierunkowania tematyczne oraz zobowiązania wynikające z celów operacyjnych „bezpieczeństwo zdrowotne" (CO 1.3) oraz „wrażliwość społeczna" (CO 2.2), na podstawie których przygotowany zostanie wspólny Regionalny Program Strategiczny (RPS).

Prezentacja - Projekt SRWP 2030

W ostatniej części spotkania uczestnicy zaproszeni zostali do dyskusji nad zapisami projektu SRWP. Poruszono m.in. następujące zagadnienia:

  • w kontekście postępującego zarówno w województwie jak i w Polsce zjawiska starzenia się społeczeństwa, wskazano także na konieczność dofinansowania w tym zakresie nie tylko tzw. działań „miękkich", ale również infrastruktury;
  • wskazano na obecność ciągłych dysproporcji istniejących między obszarem metropolitarnym a obszarami wiejskimi bądź małych miast;
  • zwrócono uwagę na potrzebę wsparcia szpitali powiatowych, szczególnie w zakresie zakupu sprzętu oraz podnoszenia jakości opieki;
  • zwrócono uwagę na problemy z obstawieniem dyżurów lekarskich na izbach wytrzeźwień wynikających m.in. z obowiązujących przepisów prawa;
  • odniesiono się do kwestii promocji zdrowia psychicznego, organizacji opieki środowiskowej i możliwości koordynacji tworzenia sieci Centrów Zdrowia Psychicznego przez Samorząd Województwa Pomorskiego;
  • zaproponowano koncepcję stworzenia na poziomie regionu ujednoliconych wzorów ofert na realizację zadań publicznych w ramach ustawy o zdrowiu publicznym, które uwzględniałyby informacje wymagane w sprawozdaniach z realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, do których przygotowania zobligowane są samorządy;
  • wskazano na potrzebę poruszenia kwestii profilaktyki uzależnień również w celu operacyjnym dotyczącym bezpieczeństwa zdrowotnego;
  • odniesiono się do potrzeby zapewnienia zintensyfikowanych działań mających na celu integrację imigrantów w regionie w kontekście zapewnienia im dostępu do opieki zdrowotnej i społecznej.

Ustalono, że wszystkie ww. kwestie zgłoszone zostaną przez samorządy poprzez formularze konsultacyjne.

Konsultacje społeczne projektu SRWP 2030 trwają do 30 czerwca br.  Z treścią dokumentów i informacji związanych z procesem konsultacji można zapoznać się na stronie internetowej www.strategia2030.pomorskie.eu.

 

view szablon artykułuWe use cookies to help give you the best experience on our website. By continuing without changing your cookie settings, we assume you agree to this.
Accept