Zum Inhalt wechseln

Grafika zawiera od lewej logotyp z napisem po prawej stronie "Fundusze Europejskie Program Regionalny", flagę Polski z napisem po prawej stronie "Rzeczpospolita Polska", logotyp z napisem po prawej stronie "Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego" oraz flegę Unii Europejskiej z napisem po lewej stronie "Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego"

Wiadomości

Tytuł projektu:

"Lepsza przyszłość. Przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży"

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

 

Oś Priorytetowa VI „Integracja",

Działanie 6.2 „Usługi społeczne",

Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych.

 

Celem projektu jest przeciwdziałanie i ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych z zakresu zdrowia psychicznego dla mieszkańców województwa pomorskiego, w szczególności dzieci i młodzieży, oraz ich rodzin. Projekt wspiera rozwój deinstytucjonalizacji usług społecznych i zdrowotnych, skierowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Wartość dofinansowania: 4 499 677,12

Wartość całkowita projektu: 4 999 641,25 zł

 

Czas trwania projektu: 01.05.2021 – 30.06.2023

 

W projekcie może wziąć udział co najmniej 1 500 mieszkańców woj. pomorskiego dotkniętych bezpośrednimi i pośrednimi skutkami pandemii w obszarze zdrowia psychicznego, w szczególności dzieci i młodzież oraz ich rodzin.

Projekt ma na celu wsparcie osób, które ze względu na długotrwałą izolację wywołaną pandemią, zostały pozbawione właściwych warunków do prawidłowego rozwoju społecznego i psychicznego oraz wymagają wsparcia w szeroko rozumianym obszarze zdrowia psychicznego.

 

Efektem projektu będzie między innymi:

  • Stworzenie przejrzystego systemu informacji o dostępnych usługach społecznych na rzecz osób będących w kryzysie zdrowia psychicznego;
  • Integracja działań systemu ochrony zdrowia psychicznego z systemem opieki społecznej, systemem edukacji oraz aktywizacji zawodowej;
  • Wsparcie koordynacji i wymiany informacji w tematyce ochrony zdrowia psychicznego,  w zakresie działań podejmowanych na poziomie lokalnym i regionalnym;
  • Udzielenie wsparcia w zakresie usług społecznych w zakresie szeroko rozumianego zdrowia psychicznego, w formie m.in. porad psychologicznych i psychoterapeutycznych dla dzieci, młodzieży i rodzin,;
  • Edukacja mieszkańców województwa oraz pracowników w organizacjach działających na rzecz zdrowia psychicznego oraz w codziennej pracy mających kontakt z dziećmi, młodzieżą i rodzinami.We use cookies to help give you the best experience on our website. By continuing without changing your cookie settings, we assume you agree to this.
Accept