Zum Inhalt wechseln

Programy

1. Programy Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia

2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) - finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Jest jednym z 6 programów krajowych jakie będę realizowane w okresie 2014-2020. Został przyjęty przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 roku.

Jest to interwencja podejmowana z poziomu krajowego, która koncentrować się będzie przede wszystkim na rozwiązaniach systemowych, projektach pilotażowych oraz działaniach o zasięgu ogólnokrajowym.

Jego nadrzędnym celem jest wzrost poziomu zatrudnienia oraz spójności społecznej, a także poprawa funkcjonowania administracji publicznej.

Cele  programu:

  1. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników
  2. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
  3. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie
  4. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

Osie priorytetowe:

  1. OŚ PRIORYTETOWA 1: Osoby młode na rynku pracy
  2. OŚ PRIORYTETOWA 2: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
  3. OŚ PRIORYTETOWA 3: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  4. OŚ PRIORYTETOWA 4: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
  5. OŚ PRIORYTETOWA 5: Wsparcie dla obszaru zdrowia
  6. OŚ PRIORYTETOWA 6: Pomoc techniczna

Więcej informacji na stronie Portalu Funduszy Europejskich We use cookies to help give you the best experience on our website. By continuing without changing your cookie settings, we assume you agree to this.
Accept