Zum Inhalt wechseln

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS powstał na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011, nr 44, poz. 227). Program ten realizowany jest w pięciu obszarach:

  • Zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa;
  • Zapobiegania zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych;
  • Wsparcia i opieki zdrowotnej dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS;
  • Współpracy międzynarodowej;
  • Monitoringu, służącego ocenie realizacji Programu.

Zgodnie z zapisami ww. Rozporządzenia, w realizacji zadań Programu uczestniczą m.in. wszystkie podmioty, które na podstawie odrębnych przepisów są obowiązane do opracowywania i realizacji strategii w zakresie polityki społecznej, obejmującej w szczególności programy pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, promocji i ochrony zdrowia, programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz edukacji publicznej. Podmioty te powołują Zespoły, których zadaniem jest m.in. koordynacja działań wynikających z harmonogramów realizacji Programu na terenie województwa.

Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 586/238/17 z 25 maja 2017 roku* powołał Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na terenie województwa pomorskiego, w którego skład weszli przedstawiciele pomorskich instytucji zaangażowanych w realizację ww. Programu.

Aktualny skład Zespołu (stan na czerwiec 2021 roku) przedstawiony został w tabeli poniżej. 

Reprezentowana jednostka

Imię i nazwisko przedstawiciela

Stanowisko

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

dr hab. n. med. Tomasz Smiatacz

kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, prorektor ds. studenckich GUMED, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych – PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU

Samorząd Województwa Pomorskiego

Aleksandra Gac

kierownik referatu Polityki Zdrowotnej Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Justyna Narloch

pracownik referatu Polityki Zdrowotnej Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – SEKRETARZ ZESPOŁU

Wojewoda Pomorski

Lucyna Kudriawcew

pracownik Wydziału Zdrowia Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Urzędu Wojewódzkiego

Pomorski Kurator Oświaty

Teresa Burczyk

starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku, koordynator Szkół Promujących Zdrowie

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Aneta Bardoń-Błaszkowska

kierownik Oddziału Epidemiologii i Statystyki WSEE

 Zbigniew Zawadzki

kierownik Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia z Higieną Dzieci i Młodzieży WSSE

Konwent Powiatów Województwa Pomorskiego

Gabriela Lisius

Starosta Wejherowski

Prezydent Miasta Gdańska

Barbara Toczyńska-Kijewska

pracownik Wydziału Rozwoju Społecznego UM w Gdańsku

Prezydent Miasta Gdyni

Małgorzata Kowalewska

pracownik Gdyńskiego Centrum Zdrowia

Klaudia Głodowska

specjalista ds. interwencji środowiskowej MOPS w Gdyni

Prezydent Miasta Sopotu

Ewa Puszkiewicz

główny specjalista ds. profilaktyki uzależnień w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych UM Sopot

Wojewódzki Komendant Policji w Gdańsku

Krzysztof Supłatowicz

pracownik Zespołu Ochrony Pracy KWP w Gdańsku

Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych

Adam Hęćko

Fundacja Pomorski Dom Nadziei, edukator i specjalista terapii uzależnień

Daniel Marchlewski

Stowarzyszenie Podaj Rękę i Fundacja Akademia Trzeciego Sektora, praktyk w dziedzinie wsparcia osób uzależnionych oraz profilaktyki uzależnień

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „Plus" Eko „Szkoła Życia" w Wandzinie

Paweł Woźniakowski

Dyrektor Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „Plus" Eko „Szkoła Życia" w Wandzinie

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku

Justyna Rozbicka - Stanisławska

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień

*zmienionej uchwałami: nr 229/312/18 z dnia 13 marca 2018 roku, nr 469/47/19 z dnia 21 maja 2019 roku, nr 241/131/20 z dnia 17 marca 2020 r. oraz nr 540/257/21 z dnia 10 czerwca 2021 roku

 
We use cookies to help give you the best experience on our website. By continuing without changing your cookie settings, we assume you agree to this.
Accept